اطلاعیه
سرویس تلویزیون اینترنتی تعاملی (IPTV)، دانشجویان عزیز میتوانند جهت بهره مندی از سرویس تلویزیون اینترنتی تعاملی (IPTV)، صرفا با پرداخت هزینه هر جلسه، نسبت به مشاهده جلسات درس اقدام فرمایند

دانشجویان عزیز میتوانند جهت بهره مندی از سرویس تلویزیون اینترنتی تعاملی (IPTV)، صرفا با پرداخت هزینه هر جلسه، نسبت به مشاهده جلسات درس اقدام فرمایند.

  با مراجعه به سامانه زیر نسبت به تکمیل اطلاعات و ثبت نام اقدام نمایید.

http://behseema.tv/pnregister  

 
امتیاز دهی