اطلاعیه
تغییر تاریخ بعضی ازامتحانات پایان ترم باتوجه به تغییر تاریخ بعضی ازامتحانات پایان ترم ، تاکید میشود که ملاک حضوروشرکت درامتحانات فقط تاریخ درج شده برروی کارت آزمون است .درکارت ورودبه جلسه ، تاریخ امتحان ، تستی یاتشریحی بودن امتحان وعادی یا الکترونیکی یودن آن قید شده است .

باتوجه به تغییر تاریخ بعضی ازامتحانات پایان ترم ، تاکید میشود که ملاک حضوروشرکت درامتحانات فقط تاریخ درج شده برروی کارت آزمون است وتاریخ هایی که هنگام انتخاب واحد دیده اید فاقد اعتباراست .
برای دریافت کارت آزمون پرداخت شهریه الزامیست .
درکارت ورودبه جلسه ، تاریخ امتحان ، تستی یاتشریحی بودن امتحان وعادی یا الکترونیکی یودن آن قید شده است .

 
امتیاز دهی