اطلاعیه
پرداخت شهریه دانشجویانی که به هر دلیل در پرداخت شهریه خود با مشکل مواجه اند میتوانند با مراجعه به سیستم از گزارش 163 نسبت به دریافت شناسه قبض و پرداخت اقدام نموده و صرفا با مراجعه به شعب یا ATM بانک صادرات نسبت به پرداخت شهریه خود نمایند.

دانشجویانی که به هر دلیل در پرداخت خود با مشکل مواجه اند میتوانند با مراجعه به سیستم از گزارش 163 نسبت به دریافت شناسه قبض و پرداخت اقدام نموده و صرفا با مراجعه به شعب یا ATM بانک صادرات نسبت به پرداخت شهریه خود نمایند.

 گزارش های آموزش-> شهریه -> لیست ها و آمار ها -> گزارش 163 _ فرم واریز وجوه دانشگاه پیام نور - مخصوص دانشجو

 
امتیاز دهی